Page 5 - Skoda_Magazine_1_2022
P. 5

Auringon                                      Suunta
voimalla
                                                              Kuva: ŠKODA Auto
 Tšekin tasavallan suurin katolle asennettu,
 lähes 6 000 moduulin aurinkopaneelijär-    Kuva: ŠKODA Auto Yksi puu, yksi auto
 jestelmä löytyy Škodan keskusvarastosta
 ja logistiikkakeskuksesta. Järjestelmän             Kuva: ŠKODA AutoŠKODA Auto toteuttaa Green Future -strate-
 nimellistuottoteho on 2 300 kilowattia             giansa mukaisesti projekteja, joiden avulla pie-
 ja vuotuinen sähköntuotanto yli 2 200              nennetään liiketoiminnan ekologista jalanjälkeä
 megawattia.                           ja suojataan luonnon monimuotoisuutta.

   Intian Punessa sijaitsevalla Škodan teh-            Kotimaassaan Škoda on tukenut metsien
 taalla on käytössä yksi Intian suurimmista           uudistamista vuodesta 2007 alkaen istuttamal-
 katolle asennetuista aurinkopaneelijärjes-           la puun jokaista Tšekin tasavallassa myymäänsä
 telmistä. Peräti 25 770 aurinkopaneelilla            autoa kohti. Puita on istutettu jo reilusti yli
 tuotetaan noin 15 prosenttia tehtaan vuo-            miljoona kappaletta. Pinta-alallisesti määrä
 tuisesta sähköntarpeesta, mikä pienentää            vastaa 347 jalkapallokenttää tai 227 hehtaaria
 hiilidioksidipäästöjä jopa 9 000 tonnilla            uutta metsää.
 vuodessa.
                                    Lisää tuulivoimaa
Vähemmän
päästöjä                                   Škodalla on laskettu tarkasti, kuinka paljon
                                       hiilidioksidia auton valmistuksen aloittami-
Škodan kehittämä OPTIKON-so-                         sen ja autoliikkeeseen saapumisen välillä
vellus osoittaa yksityiskohtaisesti,                     syntyy. Näin päästöoikeuksia voidaan
miten päästöjä pystytään pienentä-                      ostaa juuri oikea määrä.
mään nerokkailla ideoilla. Tekoälyn
avulla sovellus varmistaa kuljetuske-                      CO₂-päästöoikeudet liittyvät mm.
hikoiden ja -konttien mahdollisim-                      Intiassa toteutettaviin tuulivoimaprojek-
man tehokkaan tilankäytön. Yhdessä                      teihin. Tamil Nadun tuulivoimapuiston 100
kuukaudessa on voitu säästää yli                       tuulimyllyn yhteistuotantoteho on 200
150 konttikuljetusta ja siten jopa 80                    megawattia, mikä merkitsee puhdasta
tonnin CO₂-päästöt.                             energiaa jopa 600 000 kotitalouteen.

                                                   ŠKODA MAGAZINE 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10